Meny
14.10.2020

Spenstig EU-prosjekt i Egersund

Prima Protein AS og Dalane Energi AS i Egersund er de største norske deltakerne i et nytt innovasjonsprosjekt i regi av EU. Prosjektet har et budsjett på over 80 millioner kroner.

Demonstrasjonssenteret på Eigerøy i Rogaland

Prosjektets mål er å bygge et system for å kombinere og integrere lokale energikilder som hydrogen, spillvarme, treflis, batteri og elektrisitet. Gjennom dette skal vi sikre en trygg, fleksibel og bærekraftig energiforsyning for områder med begrenset tilgang til elektrisk infrastruktur, som for eksempel øysamfunn.
Eigerøy i Rogaland blir prosjektets demonstrasjonssenter.
   Det skal utvikles en fullskala demonstrasjonsmodell på området til Prima Protein på Eigerøy, hvor andre industrialiserte øysamfunn vil kunne etterligne systemet. I første omgang er øyene Kreta og Hebridene (Vest av Skottland) partnere i prosjektet. Disse vil følge prosjektet gjennom utviklingen og påse at systemet på Eigerøy kan tilpasses deres infrastruktur.
   Prima Protein AS på Eigerøy er en sentral partner i prosjektet, og vil være prosjektets utstillingsvindu. Det er her man fysisk skal sette sammen energikilder, teknologier og systemer for et fossilfritt energisystem for fremtiden. Noen teknologier er allerede i bruk i Europa, mens andre må betegnes å være mer på "laboratorienivå". Disse skal videreutvikles og tilpasses en større skala gjennom ROBINSON-prosjektet. Tilsvarende integrasjoner er ikke tidligere gjort i en så stor skala.
m mmDalane Energi AS skal i tillegg til å ha ansvar for integrering mot eksisterende infrastruktur, sette opp og drifte en "hydrogenfabrikk" som bruker grønn, lokalprodusert elektrisitet til å produsere hydrogengass.
   «Dalane Energi ønsker å bygge opp ny kompetanse lokalt innen samkjøring og lagring av flere ulike former av fornybare energikilder. Prosjektet introduserer flere nye og innovative teknologier som hittil ikke er særlig brukt i Norge og som kan danne grunnlag for nye forretningsmodeller», sier Idar Sønstabø i Dalane Energi.
Flere tunge forskningsmiljø og industrivirksomheter i Europa deltar i prosjektet. Til sammen er 10 ulike nasjonaliteter med 18 ulike partnere involvert. Dette omfatter både teknologi, IT-systemer, storskala implikasjoner, forretningsmodeller og konsekvenser for mennesker og miljø..
   Prima Protein AS håper på en betydelig reduksjon av fossilt brensel og klimagassutslipp, som igjen betyr reduksjon av kostnader og bedre miljø. På sikt ønsker man å bli selvforsynt gjennom en blanding av fornybare energikilder og ny infrastruktur.
   «Det er en anerkjennelse at vårt anlegg er utpekt til å være utstillingsvindu for hele Europa innen integrasjon av nye teknologier og fornybare energikilder», sier Steinar Aamodt i Prima Protein.
   «Vi er ganske spent på å teste ut og se effekt av disse teknologiene som lanseres i dette prosjektet, spesielt metoden for å hente ut biometangass fra avfallsvannet. Dette er ikke gjort tidligere i så stor skala», fortsetter Aamodt.
«Som partnere i ROBINSON-prosjektet bidrar både Prima Protein og Dalane Energi til at man ikke bare snakker om en fremtidig grønn energirevolusjon, men at vi nå skal demonstrere hvordan dette kan gjøres i praksis», sier Arild Stapnes Johnsen i Dalane Energi.

Faktaboks
Navn: ROBINSON
Finansieres av EU gjennom Horizon 2020
Uttesting av ny teknologi (AD-BES) som skal omdanne biologisk avfall i avløpsvannet fra fiskeindustrien til biometangass. Dette skjer i et lukket system, såkalt "anaerob nedbrytning" tilknyttet en bio-elektrokjemisk prosess. Dette er en helt ny teknologi som videreutvikles gjennom prosjektet, og som ikke er testet utenfor laboratorier tidligere.
   Hydrogengassen som produseres skal både kunne brukes til Prima Protein sitt prosessanlegg, men skal også kunne lagres til senere bruk eller for distribusjon til andre kunder. Det vil også bli produsert syntesegass lokalt gjennom gassifisering av lokalt trevirke. Prosjektet vil bl.a. installere en gassturbin-variant, CHP, som kan benytte en større andel miljøvennlig gass enn normalt, og som produserer både elektrisk energi og varme.
   De ulike typer gasser som produseres lokalt blir mikset for en best mulig energiutnyttelse. Teoretisk skal et komplett anlegg som dette kunne gi energioverskudd i enkelte perioder, og prosjektet vil se på ulike modeller for distribusjon og salg av energioverskuddet til det lokale nett-selskapet Enida sitt distribusjonsnett på Eigerøy.
   Et Energy Management System (EMS) utvikles spesielt for prosjektet. EMS-systemet administrerer de ulike fornybare energikildene, samtidig som man balanserer innskudd og forbruk i det lokale nettet. Dette blir styrt av parametere fra bl.a. produksjonsplaner, værmeldinger, energipriser med mer. EMS-systemet tar i bruk blockchain-teknologi for sikker styring og utveksling av data. Digital-sikkerhet vil være et fokusområde i prosjektet.
Mer informasjon om prosjektet finner du her: https://cordis.europa.eu/project/id/957752

Kilde: NTB kommunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no