Meny
28.10.2021

Rambøll bidrar til fergefri E39 mellom Stavanger og Bergen

Statens vegvesen har gitt Rambøll oppdraget med å planlegge strekningen fra Bokn til Hope som en del av fergefri E39 mellom de to store byene på Vestlandet.

Strekningen starter ved utløp av Rogfast i Bokn kommune og går nordover mot Hope nord for Førde i Sveio kommune. De blå linjene illustrerer søkeområdet for ny trase på den første delen av strekningen fra Bokn. Den grønne og den oransje linjen illustrerer to hovedalternativ som skal utredes. Illustrasjon: Rambøll.

Rambøll har signert en stor kontrakt med Statens vegvesen, Utbygging Vest på å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning for en parsell av ferjefri E39 mellom Stavanger og Bergen. Strekningen er om lag 57 km lang og går gjennom tre kommuner: Bokn, Tysvær og Sveio. Den starter ved utløpet av Rogfast i Bokn kommune og ender på Hope nord for Førde i Sveio kommune.

Utvidet bo- og arbeidsmarked
Ferjefri E39 har som formål å bedre framkommeligheten på E39. Dette bidrar til å realisere en politisk ønsket samfunnsutvikling om utvidet bo- og arbeidsmarked. Til grunn for planleggingen ligger målet om et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til lavutslippssamfunnet.
   – Statens vegvesen ser frem til å jobbe med et svært kompetent team fra Rambøll på denne viktige strekningen mellom Stavanger og Bergen. Prosjektet har mange utfordringer som skal løses, og vi er sikre på at vi med et godt samarbeid vil nå målene vi har satt for arbeidet med kommunedelplanen, sier Henry Damman, planleggingsleder for prosjektet i Statens vegvesen.

Mål om reduserte klimagassutslipp
Vegen skal planlegges gjennom et vakkert og delvis småkupert vestlandslandskap. Kan det kombineres med et positivt bidrag til lavutslippssamfunnet?
   –Vi skal arbeide fram løsninger som reduserer kostnader og øker samfunnsnytten, samtidig som prosjektet har mål om å redusere klimagassutslippene i tråd med omstilling mot et lavutslippssamfunn, sier Marit Loland Tveit, prosjektleder og bærekraftskoordinator Transport i Rambøll.
   –Vi møter oppgaven med stor respekt og har derfor også bemannet med et erfarent team med sterk faglig bredde og lokalkunnskap. Innenfor de rammene vi har i prosjektet, skal vi foreslå en vegtrase der hensynet til bærekraft er ivaretatt og dokumentert, fortsetter hun.

Forpliktet til å finne bærekraftige løsninger
Rambøll er sertifisert etter FN sine bærekraftsmål, noe som forplikter til å finne bærekraftige løsninger i de prosjektene selskapet deltar i. I dette prosjektet er oppfølgingen av bærekraft vektlagt i organisasjonen og i gjennomføringsmodellen fra oppstart til avslutning. Dette bærekraftsperspektivet vil bygge opp under og styrke arbeidet med å redusere de negative konsekvensene, og finne løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslippet, ivareta omgivelsene, miljøet, lokale og regionale interesser, samtidig som fokuset på kostnader, kvalitet og fremdrift opprettholdes.
   –Det er gledelig å se at kompetanse innenfor bærekraftige løsninger i dag blir etterspurt i stadig større grad. Vi møter stadig oftere krav knyttet til bærekraft, spesielt til reduksjon av klimagasser, og opplever at mange av våre kunder er interessert i og vektlegger løsninger som legger til rette for ombruk, reduserer forurensning og bevarer naturmangfoldet, sier Susanne Sandanger, som er Rambøll sin disiplinleder for bærekraft i oppdraget.

Kilde: NTB Kommunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no