Meny
13.04.2022

Norge trenger fornybar energi: Her har solenergi klare fortrinn

Energikommisjonen skal utarbeide en strategi for å sikre fornybar kraft tiårene fremover. Her er ikke solkraft nevnt med et pennestrøk.

Adm. direktør Ove Guttormsen Nelfo mener sol vil bli en viktig del av energimiksen fremover.

– Solenergi må få en viktigere plass i energikommisjonens arbeid fremover. Vi kan installere solceller raskt til lave priser for næringsbygg, privatboliger og borettslag uten lange og tunge beslutningsprosesser. Norge trenger fornybar energi og her har solenergi et klart fortrinn, sier adm. direktør Thor Christian Tuv i solenergi FUSen AS.
   Energikommisjonen skal utarbeide en strategi for å sikre fornybar kraft tiårene fremover. Her er ikke solkraft nevnt med et pennestrøk.
   – Innen 2030 vil solenergibransjen være i stand til å levere 7-10TWh solkraft. Vi ser at markedet for solceller på fasader og tak i næringsbygg og private boliger vokser kraftig, sier Tuv. – Vi kan starte utbyggingen uten naturkonflikter og tunge høringsrunder i komiteer og utvalg. Investering i solceller er lønnsomt. På norske tak alene snakker vi om et energiuttak på mellom 30-50TWh. Slik sett er 7-10Twh innen 2030 realistisk, mener Tuv.  

Reelt alternativ
LOs spesialrådgiver Are Tomasgard i Industri Energi, som er med i den regjeringsoppnevnte energikommisjonen, sier: – Fornybar energi er nevnt flere ganger i mandatet til energikommisjonen der vi vil vi se nærmere på solkraft. Norge har med sin historikk i solindustrien og store solcellefabrikker i Glomfjord, Årdal, Kristiansand og Grenland, vært viktig for utvikling av solkraft på verdensmarkedet. Prisen på solceller har falt kraftig slik at solkraft kan bli et supplement til norsk kraftproduksjon. Vi vil se på alle støtteordninger slik at solenergi blir et reelt alternativ for norske strømkunder.  
 
Regelverket henger etter
Tuv mener regelverket henger etter og favoriserer kun eksisterende energisystemer. – Vi kan endre dette med strømdeling på gårds- og bruksnummer slik at huseier kan dele strøm med naboen fra nettet. Dagens praksis er at naboen betaler nettleie og strømavgift for solenergien som leveres inn i nettet og til naboen. Når strømmen hentes tilbake betales avgifter og nettleie en gang til. Alle ser at det er meningsløst å gi solenergi dobbel avgift og dobbel nettleie. I stedet må man slippe solenergien løs, stimulere til rask utbygging og få opp farta maksimalt. Mer ren og billig energi nå, er målet som alle er enige om, påpeker Tuv.

Skrikende behov etter fornybar energi
Norske husstander er klare til å installere solceller på fasade og tak. De har midler til slik utbygging men regelverket setter en stopper for det. Skyhøye strømpriser i vinter har aktualisert behovet for fornybar energi. Da kan ikke regelverket torpedere solkraftsatsingen. Norsk næringsliv og husstander vil bidra til at Norge når sine fornybare energiambisjoner. Vi mener solkraft det beste alternativet til å redusere galopperende strømpriser. Ser vi på havkraftutbyggingen vil det ta mange år før vi kan dra fordeler av denne kraftteknologien, mens solenergi allerede er tilgjengelig i markedet. Her må Olje- og energidepartementet (OED) komme nye regler som i sterkere grad favoriserer solenergiutbygging, sier Tuv. – Vi kan bygge solenergi raskt, konfliktfritt og uten avgifter på tak og fasader.

Konfliktfri fornybar kraft
Administrerende direktør Trine Kopstad Berentsen Solenergiklyngen mener myndighetene har ikke fått meg seg at solenergi er den raskest voksende og mest konfliktfrie fornybar kraften Norge har. – Kunnskapen om solenergi er vesentlig lavere i Norge sammenliknet med Danmark og Sverige som har kommet vesentlig lengre i utbyggingen av solenergi, sier Berentsen. Hun forventer at Energikommisjonen vil se på solenergi som en viktig del av fornybarsatsingen. – Innen 2026 vil vår bransje oppnå en vekst på 100 prosent og levere 7-10TWh strøm innen 2030.  

Økt Enova støtte
–Vi er glade for Enova støtten har økt til 47 500 kroner for solcelleutbygging i eneboliger og borettslag. Støtten er viktig for at flere velger solceller på tak og fasader. Får vi i tillegg tilskudd til batterier og solvarme vil teknologimiksen bli et viktig for ytterligere å redusere strømprisene, sier Kopstad Berentsen.

Viktig del av energimiksen
Adm. direktør Ove Guttormsen Nelfo mener sol vil bli en viktig del av energimiksen fremover. – NVEs anslag om å ta ut 7TWh solkraft i 2040 er altfor konservativt. Vi deler solleverandørenes prognoser om at det er mulig å ta ut 7-10TWh innen 2030. Vi hilser også Enova støtten velkommen men vi mener den burde vært langt høyere for å få flere til å velge solenergi.

Kombinasjon sol, batterier og smarte bygg
– Vi må kombinere sol med batterier i nettverk. I tillegg må vi oppgradere dagens næringseiendommer til smarte bygg som har et sparepotensial på 13TWh. 10TWh produsert fra sol og 13TWh fra smarte bygg, gir Norge 23TWh tilgjengelig energi. Det trenger Norge med strømpriser som skyter i været fra dag til dag. Nelfo forventer at solkraft vil vokse kraftig fremover der kombinasjonen av sol, batterier og smarte bygg er viktig for å redusere strømutgiftene, sier Ove Guttormsen.

Bedre kraftbalanse
Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri mener solcelleanlegg på tak og fasader kan bli en viktig del av fornybarsatsingen og bidra til å redusere strømforbruket i eneboliger og borettslag. – Det vil gi en bedre kraftbalanse og redusere prisen på elektrisk kraft til forbrukere. Økt satsing på solkraft, havvind og modernisering av vannkraft, vil bidra til mer forutsigbare strømpriser.  
   For små og mellomstore bedrifter er solceller på tak og fasader en lønnsom investering, som er tilbakebetalt i løpet av kort tid. Flere store selskaper tilbyr nå leasing av solcelleanlegg. Det kan bli en gunstig ordning for både næringsliv og husholdninger.

Strategisk ressurs
– Energi er en strategisk ressurs som ikke kan overlates til rene markedsmekanismer. Dette er noe energikommisjonen vil se nærmere på men vi må sørge for at det er overskudd av energi der tilbudet er større enn etterspørselen. Som vannkraftnasjon må Norge regulere forbruket av vannressursene bedre. Vi kan ikke kun eksporterte energi for da vil vannmagasinene raskt gå tomme og vi mister vår reservekraft. Regulering av våre vannmagasin vil bli et viktig tema fremover, Lier-Hansen.  

Forutsigbare strømpriser
Kraftkrevende industri er avhengig av forutsigbare strømpriser. – Verken våre medlemmer, mindre næringsvirksomheter eller husholdninger kan leve med strømpriser som seksdobles i løpet av natta. Vi er derfor avhengig av forutsigbare og stabile strømpriser. Her kan sol bli et viktig bidrag til å redusere strømprisene, mener Lier-Hansen.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no