Meny
04.09.2006

ATEX-direktivet i kraft 1. juli

ATEX-produktdirektiv, som gjelder elektrisk og mekanisk utstyr som brukes i eksplosiv atmosfære, trådte i kraft 30. juni 2003.

ATEX Brukerdirektiv for arbeid i eksplosjonsfarlig miljø trådte i kraft 1. juli 2006. Da skal det på alle anlegg der eksplosjonsfarlig atmosfære kan forekomme, ha vært gjennomført en risikovurdering med tilhørende soneklassifisering.

Samtidig skal det ha vært utarbeidet et eksplosjonsbeskyttelsesdokument for å sikre de ansattes sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Eksplosjonsbeskyttelsesdokumentet skal vise hvilke eksplosjons- og brannfarer håndteringen fører til samt hvilke tekniske og organisatoriske tiltak som er truffet for å håndtere farene.

Med eksplosjonsfarlig atmosfære menes blandinger av gass, damp, tåke eller støv og luft som kan antennes og spre en flamme. Eksempler på anlegg som håndterer brennbart støv, er næringsmiddelindustri, legemiddelindustri, plast- og trebearbeidende industri samt biobrenselanlegg. Anlegg der brannfarlig vare (gass og væsker) håndteres, omfattes også.

 

Kilde: Bartec AS (www.bartec.no)

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no