Meny
17.12.2022

Kan alger løse problemene i Oslofjorden og samtidig bidra til en sirkulær økonomi?

- Ja, tror forskerne og industripartnerne bak ALGECO-prosjektet, som skal eksperimentere med (gjen)bruk av avløpsvannet vårt.

Algekulturene tar opp næringsstoffer fra avløpsvannet. (Foto: NIBIO/ALGECO-prosjektet).


- ALGECO tar sikte på å utvikle innovative og kostnadseffektive teknologier for å omdanne kommunalt behandlet avløpsvann fra avfall til levedyktige algebaserte produkter, sier MargaridaCosta, prosjektleder og forskningsleder ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

«Algeoppblomstring» i kontrollerte forhold

Næringsstoffer i vannet kan skape algeoppblomstringer som gjør det lite egnet for bading, men påvirker også leveforholdene for fisk og andre arter. Slike problemer har fått mye oppmerksomhet de siste årene, ikke minst i Oslofjorden og Mjøsa.

En viktig årsak til uønskede algeoppblomstringer er næringsstoffer som kommer fra avløpsvannet vårt. Selv om mesteparten av næringsstoffene fjernes fra vannet i kommunale renseanlegg, vil fortsatt noe nitrogen (N) og fosfor (P) følge med ut i fjorden. Dette er stoffer som kunne vært utnyttet til andre formål, men som i stedet forsvinner ut med vannet.

Hva om vi heller kunne bruke alger til å ta opp næringsstoffene før de havner i miljøet?

Det skal forskerne i ALGECO nå prøve å finne ut av. Ved å bruke alger som en del av renseprosessen håper de at enda mer av næringsstoffene i avløpsvannet kan tas opp og samtidig skape ny verdi.

Kan bli til nye produkter

Næringsstoffene algene tar opp fra avløpsvannet kan nemlig i sin tur bli til nye produkter som organisk gjødsel og jordforbedringsmiddel til hagebruk. Slik gjenbruk kan bli et viktig steg på veien mot det grønne skiftet og en sirkulær prosess i avløpsbransjen.

ALGECO står for Cost-effective ALGae technology to promote circular ECOnomy development of Norwegian wastewater treatment plants (altså «kostnadseffektiv algeteknologi for utvikling av norske avløsvannanlegg innen sirkulær økonomi»).

Prosjektet består av en gruppe med norske og internasjonale forskere, ledende industriaktører og innovatører. Sammen har de en nullvisjon for avfall, drevet frem av de såkalte tre R-ene (Reduce, Reuse, Regenerate), eller redusere, gjenbruke, fornye på norsk.

Norges største renseanlegg Veas er en av partnerne i ALGECO. De håper prosjektet kan bidra til deres mål om null uønskede utslipp fra anlegget.

- Tilnærmingen i ALGECO samsvarer godt med vår visjon mot 2040: ingen uønskede utslipp av næringsstoffer til Oslofjorden, redusere CO2-utslipp, skape inntekt fra avløpsressursene og være en aktør i samfunnsutviklingen. Dersom prosjektet lykkes i å bidra til å utvikle en teknologi som kan skaleres til fullskala, innenfor en sunn økonomisk ramme, vil det gi et viktig bidrag til å nå våre mål, sier Rune Holmstad, senior prosjektleder i Veas.

Samfunnsøkonomi og bioteknologi

Prosjektgruppen består av svært erfarne forskergrupper med kompetanse innen mikroalger, bioteknologi, molekylær systematikk, jordkjemi, plantevitenskap og miljøøkonomi.

I tillegg skal samfunnsøkonomer være med og vurdere om prosessen kan gi grunnlag for en ny, bærekraftig verdikjede for renseanlegg.

I løpet av de neste årene skal ALGECO blant annet:

  • Teste hvilke algearter som egner seg best til avløpsvann
  • Gjøre forsøk med avløpsvann fra Veas og utvalgte algekulturer
  • Forske på de ulike mulighetene for å gjenbruke biomassen fra algene
  • Gjøre forsøk med planter og jord for å sikre at produktene er trygge å bruke
  • Utforske markedsmulighetene for den nye teknologien og produktene

ALGECO er et samarbeid mellom NIVA, SINTEF Energi, NMBU, UiA, UiO, NIBIO og Universitetet i Queensland, Australia, med Bioskiva AS og Veas som industrielle partnere.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (prosjektnr. 320079), og varer til tidlig i 2025.

Du kan følge utviklingen på prosjektnettstedet www.alg.eco.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no